คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมา เยี่ยมชมบริษัท ฯ

วันที่ 7 กรกฏาคม 2561 อาจารย์ นิสิต นักเรียน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมา
เยี่ยมชมสถานที่ปฎิบัติงานจริง

ในโครงการ เข้าค่ายโลจิสติกส์ #ครั้งที่ 4 จัดขึ้นโดย คณะ โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา

ทั้งนี้บริษัท ปลาวาฬ ฯ ได้พาน้องๆ เข้าดู การให้บริการลูกค้า การขนส่ง การจัดเก็บสินค้า
กระบวนการสั่งซื้อและข้อมูลการสั่งซื้อ ปริมาณการสั่งซื้อ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง เป็นต้น แต่
เนื่องจากความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนในวัยเรียน ยังมี
น้อยมาก เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจที่จะเข้า
ศึกษาต่อในสาขาวิชานี้ เพื่อเข้าสู่การประกอบอาชีพด้าน
โลจิสติกส์ในอนาคต Operation การบริษัทจัดการ การนำเข้า -การส่งออก และประเภทของ