โครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร หลานของพนักงานบริษัท ฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารประธาน คุณ ธีรจิตร สอนแจ้ง บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)
แห่งประเทศไทย ขอจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และ สวัสดิการ ภายใต้โครงการ “ ด้วยหัวใจ แห่งการแบ่งปัน “ ภายใต้
คำขวัญที่ว่า ” We Love & We Share” และส่งเสริมการมีส่วนร่วม นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้น
กิจกรรม แนวทางหลักคือ “ ด้านการศึกษา” จึงจัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน
เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการศึกษา และเป็นกำลังใจให้มีความมานะ พยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีผลการ
เรียนดี โดยมีคุณสมบัติดังนี้หัวข้อในการเข้าร่วมกิจกรรม “ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญู “ รางวัล
ทั้งหมด 5 ทุน โดยมีทุนละ 3,000 บาท