Social Contribution

ทำบุญวันสถาปนา คณะฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะโลจิสติกส์ขึ้น โดยมีท่านอธิการบดี ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และนิสิต เข้าร่วม กิจกรรม ทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วงเช้า และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณธีรจิตร สอนแจ้ง กรรมการบริหาร เครือ TMM Group ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ เพื่อให้นิสิตที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา

โครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตร หลานของพนักงานบริษัท ฯ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารประธาน คุณ ธีรจิตร สอนแจ้ง บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) แห่งประเทศไทย ขอจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และ สวัสดิการ ภายใต้โครงการ “ ด้วยหัวใจ แห่งการแบ่งปัน “ ภายใต้ คำขวัญที่ว่า ” We Love & We Share” และส่งเสริมการมีส่วนร่วม นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยมุ่งเน้น กิจกรรม แนวทางหลักคือ “ ด้านการศึกษา” จึงจัดโครงการมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานของพนักงาน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระด้านการศึกษา และเป็นกำลังใจให้มีความมานะ พยายาม ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้มีผลการ เรียนดี โดยมีคุณสมบัติดังนี้หัวข้อในการเข้าร่วมกิจกรรม “ความขยันหมั่นเพียร และความกตัญญู “ รางวัล ทั้งหมด 5 ทุน โดยมีทุนละ 3,000 บาท