ทำบุญวันสถาปนา คณะฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา คณะโลจิสติกส์ขึ้น โดยมีท่านอธิการบดี ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และนิสิต เข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วงเช้า และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่
พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณธีรจิตร สอนแจ้ง
กรรมการบริหาร เครือ TMM Group ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์
เพื่อให้นิสิตที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา