บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด


บริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย) จำกัด
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับพนักงาน ในเรื่องการขับรถโฟล์ค
ลิฟท์อย่างปลอดภัยฯ
เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อพัฒนา ความรู้ ทักษะและ
ทัศนคติที่ดีในการควบคุม และลดความสูญเสียหรืออุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจ