โครงการ สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่ สังคมปี 1

ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีการรณรงค์ส่งเสริมให้องค์กรทั้งภาคธุรกิจ และภาครัฐ มีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการนำกระแสของคำว่า CSR: Corporate Social Responsibility
หรือ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มากำหนดและสร้างเป็นกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัท ปลาวาฬ โลจิสติกส์ ( ประเทศไทย)
จำกัด มีจิตสาธารณะและมีความสามัคคีร่วมกันยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ชุมชนรายล้อม ทางบริษัท จึงเล็งเห็นความสำคัญในการจัด โครงการ สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่สังคมปี
1 เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
โครงการ สานฝัน สานสัมพันธ์ สู่สังคมปี 1
จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดพระประทานพร นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 272 คน
• มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน ระดับชั้น อ. 2 – ป. 6 จำนวน 20 ทุน
• สนับสนุนมอบทุนกีฬา
• อุปกรณ์กีฬา
• จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
• กระเป๋าสานสัมพันธ์
ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการ “ บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด ชัยภูมิ “
ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการ “ บริษัท บัวทองโลจิสติกส์ จำกัด “
ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการ “ บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเรือง จำกัด”
ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการ “ บริษัท ไมค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด “
ผู้ใหญ่ใจดีร่วมสนับสนุนโครงการ “ แผนก เฟรทแอนด์ชิปปิ้งปลาวาฬ